I ty nejmenší zákazníky si hřejeme na prsou.

Elektřina

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí
dodavatele OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny (dále jen VOP) platné pro Zákazníky odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí (dále jen NN) vydává společnost OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o., IČ 28145127, se sídlem Třída Míru 1, 381 01 Český Krumlov, která je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 20284 (dále jen Dodavatel), jako oprávněný dodavatel elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou (dále jen Zákazník) na základe § 50 zákona c. 458/2000 Sb., Energetického zákona ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen EZ). Společným označením pro Dodavatele a Zákazníka může být termín Smluvní strany, jednotlivě pak též Smluvní strana. Pro všechny obchodní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který elektřinu odebírá pro účely podnikatelské a jiné než podnikatelské činnosti, která nesouvisí s uspokojováním osobních potřeb Zákazníka a členů jeho domácnosti a ve společných částech objektu určeného pouze k bydlení (dále jen Zákazník kategorie C) se ve smluvním vztahu užije ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění; pro smluvní vztah se Zákazníkem, který elektřinu odebírá za účelem uspokojení svých osobních potřeb souvisejících s bydlením, nebo uspokojováním osobních potřeb členů jeho domácnosti a ve společných částech objektu, který slouží jen k bydlení (dále jen Zákazník kategorie D) se ve smluvním vztahu užije ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tyto VOP Dodavatel vydává za účelem podrobnější úpravy obchodních a technických podmínek dodávky elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny a též úpravy ostatních práv a povinností plynoucích ze smluv o dodávce elektřiny nebo smluv o sdružených službách dodávky elektřiny, které uzavírá Dodavatel a Zákazník připojený do distribuční sítě příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS). Tyto VOP jsou součástí každého smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, není-li obchodní vztah popsán plně jinou obchodní smlouvou mezi Dodavatelem a Zákazníkem. V případě, že dojde k rozporu mezi jakýmkoli ustanovením ve Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo Smlouvě o dodávce elektřiny (dále jen Smlouva) a těmito VOP, pak má vždy přednost ujednání sjednané ve Smlouvě. Tyto VOP jsou platné ode dne jejich zveřejnění na oficiální webové adrese Dodavatele a účinné od data uvedeného níže.
 • VOP, Smlouva a její přílohy a též příslušný ceník dodávky mohou používat odborné výrazy a terminologii podle EZ a jeho prováděcích právních předpisů, a to ve významech jak je definují tyto předpisy. Pokud jde o určení práv a povinností smluvních stran, přiměřeně se též přihlíží také k obchodním zvyklostem obecně zachovávaným v oboru elektroenergetiky.
 • Je-li předmětem Smlouvy pouze dodávka elektřiny, pak se ustanovení těchto VOP upravující podmínky zajištění dopravy elektřiny a dalších regulovaných činností nepoužijí, nebo se použijí přiměřeně.
 • Zákazník dává Dodavateli uzavřením Smlouvy výslovný souhlas k uzavření smlouvy, kterou se zajistí přeprava elektřiny do odběrného místa Zákazníka (Smlouva o připojení k distribuční soustavě) s příslušným PDS.
 • Smluvní strany mohou Smlouvu uzavřít i jinak než v písemné podobě; Smlouva uzavřená na dobu určitou musí být uzavřena v písemné podobě. Jakoukoli změnu v obsahu Smlouvy, kterou si Zákazník vyžádá a Dodavatel s touto změnou souhlasí lze učinit i jinak než písemnou formou, ale vždy ve formě a obsahu stanoveném Dodavatelem, a to i v případě má-li Smlouva písemnou podobu.
 • Dodavatel může bez udání důvodu odmítnout návrh na uzavření Smlouvy, mu učiněný doručením jednostranně podepsané Smlouvy Zákazníkem tím, že zaslaný návrh nepodepíše. O této skutečnosti bude zákazníka vždy písemně informovat.
 • Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána poslední smluvní stranou a doručena Dodavateli. Účinnost Smlouvy je dána u odběrného místa, které není osazeno měřícím zařízením okamžikem zprovoznění měřidla. Měřidlem je elektroměr osazený příslušným PDS. V případě přepisu (změny Zákazníka v odběrném místě) je Smlouva platná a účinná okamžikem kdy je podepsána poslední smluvní stranou a doručena Dodavateli. V případě kdy dochází ke změně dodavatele v odběrném místě, nabývá Smlouva účinnosti okamžikem účinnosti změny dodavatele. Dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti okamžikem, kdy je podepsán poslední smluvní stranou a doručen Dodavateli.
 • Zákazník je povinen Dodavateli poskytnout veškeré údaje a nutné písemnosti k zajištění řádné a včasné změny dodavatele v systému Operátora trhu (společnosti OTE, a.s.) a PDS a nijak nebránit procesu změny dodavatele.
 • Dodavatel je oprávněn veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy postoupit dočasně, nebo i trvale jinému držiteli na obchod s elektřinou, zásadně však vždy za nezměněných smluvních podmínek. Zákazník musí být o této skutečnosti vždy informován písemně.

PODMÍNKY PRO DODÁVKU A ODBĚR ELEKTŘINY

 • Dodavatel na základě Smlouvy zajistí pro dodávku elektřiny do ve Smlouvě specifikovaného odběrného místa (odběrných míst) Zákazníka, nebo, má-li Zákazník s Dodavatelem sjednánu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pak také přepravu a distribuci elektřiny a to včetně služeb s takovou dodávkou souvisejících a to v rozsahu, jakosti a množství, jak bylo sjednáno ve Smlouvě.
 • Dodávka elektřiny se uskutečňuje ze sítě příslušného PDS na základě smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou uzavřel Zákazník a příslušný PDS v souladu s řádem PDS.
 • Dodávka elektřiny je splněna přechodem elektřiny z distribuční soustavy přes měřidlo do odběrného místa zákazníka. Dodávka je zahájena zprovozněním měřidla příslušným PDS. Stav měřidla Zákazník společně se zástupcem PDS zaznamená do předávacího protokolu.
 • Dodávku elektřiny zajistí Dodavatel podle Smlouvy a podle potřeb Zákazníka v souladu s hodnotou příslušného jističe před měřidlem, nebo v souladu s hodnotou rezervovaného příkonu, který si Zákazník sjednal s příslušným PDS.Dodávka bude plněna prostřednictvím PDS řádně podle Řádu (ŘPDS) provozování distribuční soustavy (dále jen PPDS) a podmínek pro distribuci elektřiny (PDE); Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými dokumenty seznámil. Přidělení distribuční sazby sjednává a přiděluje příslušný PDS za užití EZ a vyhlášky 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou. Dodavatel je v souvislosti s přidělenou distribuční sazbou vázán cenovými požadavky PDS.
 • PDS zajišťuje měření dodaného množství elektřiny, odečty měřidla a další služby určené ŘPDS a příslušnými právními předpisy. Dodavatel na základě údajů, které mu PDS sdělí je povinen provést vyúčtování dodané elektřiny. Zákazník, který neumožní řádné a včasné odečtení měřidla, nebo nesplní jinou povinnost vůči PDS, opravňuje Dodavatele k náhradnímu způsobu zjištění spotřebovaného množství elektřiny, nebo k jeho odhadu na základě hodnot z minulých období v souladu s příslušnými právními předpisy. Obdobným způsobem Dodavatel postupuje i v případě, kdy údaje z měřidla nebylo možné použít pro poruchu měřidla. Zákazník, který více než jednou neumožní řádný nebo mimořádný odečet měřidla, vystavuje se riziku platby za neoprávněný odběr elektřiny. Tuto platbu Dodavatel Zákazníkovi přeúčtuje v plné výši, v jaké ji Dodavateli předepíše PDS. Dodavatel v takovém případě může odstoupit od Smlouvy, tím není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody.
 • Odečet měřidla zajišťuje PDS nejméně jedenkrát za zúčtovací období. Dodavatel není povinen zajistit provedení mimořádného odečtu v případě, kdy se mění cena dodané elektřiny, nebo regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny. Mimořádné vyúčtování se provádí v případě procesu změny Dodavatele, při převodu měřidla na jinou osobu nebo na vyžádání Zákazníka, podle údajů z měření PDS a dle platných cenových podmínek pro dané období. Jde-li o mimořádné vyúčtování z podnětu Zákazníka, Dodavatel jeho provedené zpoplatní částkou odpovídající provedení mimořádného odečtu měřidla PDS a dále zohlední vlastní náklady na vyhotovení tohoto vyúčtování podle zvláštního ceníku.
 • Zákazník se Dodavateli zavazuje hradit dodanou elektřinu a veškeré služby s touto dodávkou spojené. Jde zejména o služby s regulovanou cenou jako je distribuce elektřiny a další platby, zejména ty, jejichž cenu určuje Cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad, nebo je stanovena zákonem.
 • Není-li výslovně sjednáno jinak, Dodavatel se zavazuje za Zákazníka převzít odpovědnost za odchylku v dodávce elektřiny podle příslušných právních přepisů. Této povinnosti se Dodavatel zprostí také v případě, kdy Zákazník v rozporu s těmito VOP uzavře do předmětného odběrného místa Smlouvu s jiným dodavatelem elektřiny, která je účinná v období, které je shodné, nebo se překrývá s obdobím dodávky elektřiny Dodavatelem. Uzavře-li Zákazník takovou Smlouvu s jiným dodavatelem, může Dodavatel od uzavřené Smlouvy se Zákazníkem odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností Zákazníkem. V takovém případě má Dodavatel nárok na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty ve výši 1000 Kč Zákazníkem, který je odběratelem typu domácnost, resp. 5000 Kč Zákazníkem, který je maloodběratelem.
 • Zákazník je povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady související s upomínáním Zákazníka na jeho povinnosti, zejména včasné a řádné platby zálohových plateb a vyúčtování.
 • Dodavatel může stanovit úhradu za zvláštní služby, nebo úkony v Ceníku dodatečných služeb, který zveřejní na své oficiální webové stránce.
 • Zákazník se zavazuje své odběrné zařízení provozovat vždy ve stavu odpovídajícímu platným technickým normám a obecně závazným právním předpisům.
 • Zákazník má vůči Dodavateli a PDS povinnost informovat jej o změně v počtu, druhu a způsobu použití elektrických spotřebičů, které by mělo jakýkoli vliv na funkci a spolehlivost distribuční soustavy provozované příslušným PDS. U některých změn, kde je zákonem, technickým nařízením, nebo směrnicí PDS vyžadován předchozí souhlas ze strany PDS je Zákazník oprávněn požadovaný spotřebič, nebo zdroj elektrické energie připojit až potom, co jeho připojení projedná s příslušným PDS a to za splnění všech podmínek mu ze strany PDS kladených.

CENA ZA DODÁVKU ELEKTŘINY

 • Dodavatel Zákazníkovi účtuje vedle ceny dodané elektřiny také cenu regulovaných položek dodávky a ostatní poplatky a daně.
 • Cena dodané elektřiny je stanovena Dodavatelem v ceníku, který Dodavatel umisťuje na své oficiální webové stránce, nebo byla dohodou sjednána zvláštní cena na základě individuální kalkulace. Dodavatel se při zveřejnění záměru změnit svůj ceník, nebo při zveřejňování novelizovaného ceníku řídí lhůtami jemu uloženými EZ.
 • Dodavatel Zákazníkovi dodá elektřinu vždy za cenu platnou v době uskutečnění dodávky, ať jde o obchodní cenu dodávky elektřiny, nebo všech regulovaných položek, poplatků a daní.
 • Jestliže je v průběhu dodávky mezi dvěma odečty změněna Dodavatelem cena dodávané elektřiny, vyúčtuje Dodavatel dodanou elektřinu podle údajů jemu sdělených PDS, nebo není-li údaj o spotřebě elektřiny v období před změnou ceníku a po jeho změně znám, pak v poměru shodném s poměrem doby platnosti původního a novelizovaného ceníku.
 • Cena regulovaných položek je dána platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, sazba daní a poplatků pak zákonem. Postup výpočtu stanoví příslušný právní předpis. Dodavatel použije pro účtování distribučních služeb a služeb souvisejících vždy údaje jemu doručené PDS. Dodavatel nemůže ovlivnit výběr distribuční sazby; tuto si volí Zákazník vždy sám.
 • Zákazník v ceně elektřiny vždy platí daň z elektřiny.
 • Pokud je zákazníkem vyžadována dodávka elektřiny osvobozené od daně z elektřiny a Zákazník je držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně podle příslušného právního předpisu, dokládá Zákazník tuto skutečnost Dodavateli bez vyzvání, jinak Dodavatel Zákazníkovi účtuje daň z elektřiny v plné výši. Nabyde-li Zákazník elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny a zcela, nebo zčásti ji využije pro účely, které nenaplňují podmínky pro osvobození, nebo ji nabyde bez daně z jiného důvodu, je povinen takto užitou elektřinu přiznat příslušnému správci daně a dodatečně daň z elektřiny zaplatit.
 • Jestliže Zákazník pozbyde oprávnění nabývat elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny, nebo je takové oprávnění po věcné stránce změněno tím, kdo jej vydal, je Zákazník povinen takovou skutečnost ihned oznámit Dodavateli, nejpozději však třetí den následující po dni ve kterém zaniklo, nebo bylo zrušeno takové povolení k nabytí elektřiny bez daně z elektřiny.
 • Dojde-li k jakémukoli porušení povinností Zákazníka ve vztahu k nabytí a užívání elektřiny bez daně z elektřiny, je Zákazník povinen uhradit veškerou škodu vzniklou Dodavateli protiprávním jednáním Zákazníka, zejména nabýváním a užíváním elektřiny bez daně v rozporu s oprávněním k nabytí elektřiny bez daně, nebo neinformováním Dodavatele o ukončení platnosti oprávnění nabytí elektřiny bez daně z elektřiny, nebo takové jeho změně, která má zcela, nebo zčásti za následek ukončení možnosti nabývat a užívat elektřinu bez daně z elektřiny. Mimoto každé jednotlivé porušení takové povinnosti Zákazníka vůči dodavateli je Dodavatel oprávněn zatížit smluvní sankcí ve výši 200.000,-Kč

PLATBA ZA DODÁVKU ELEKTŘINY A SLUŽBY, ZÁLOHOVÉ PLATBY, VYÚČTOVÁNÍ

 • Zákazník může Dodavatele požádat o změnu ve výši zálohových plateb, nebo četnosti poukazovaných plateb, Dodavatel návrhu Zákazníka vyhoví, pokud bude požadavek opodstatněný vzhledem k velikosti plánované roční spotřeby a okolnostem v odběrném místě. Pokud jde o způsob placení záloh a vyúčtování Dodavatel Zákazníkovi vyhoví vždy, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.
 • Způsobem placení záloh je bankovní převod, inkaso z bankovního účtu, SIPO nebo poštovní poukázkou na bankovní účet Dodavatele. V případě platby inkasem z bankovního účtu je Zákazník povinen ve své bance sjednat možnost inkasa ze svého účtu ve prospěch bankovního účtu Dodavatele s limitem, který odpovídá částce zálohy. Nedojde-li k inkasu zálohy z důvodu na straně Zákazníka je povinen provést úhradu bankovním převodem. V případě neprovedení inkasa z důvodů na straně Dodavatele Zákazník po dohodě s Dodavatelem svolí k opakovanému inkasu i mimo běžný inkasní datum. Je-li sjednána platba prostřednictvím služby SIPO, Zákazník Dodavateli poskytne veškeré údaje pro správné předepsání platby.
 • Po neuhrazení jakékoli zálohy, nebo částky za vyúčtování bude Zákazník upozorněn telefonicky, nebo zasláním písemného upozornění obyčejnou poštovní zásilkou. Nedojde-li ani po tom k úhradě splatných závazků, bude Zákazníkovi doručena písemná upomínka doporučenou zásilkou, která se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí, nebo 15. dnem po dnu podání k poštovní přepravě. Taková upomínka je Dodavatelem zpoplatněna částkou 100,- Kč. Není-li ani po tom celá dlužná částka, včetně případného penále a předepsaného poplatku za upomínku uhrazena, Dodavatel PDS požádá o ukončení odběru do odběrného místa Zákazníka a vymáhání uvedených částek předá k vymáhání soudu nebo třetí straně.
 • Dodavatel může Zákazníka požádat o složení kauce, jako jistoty před počátkem dodávky zemního plnu, nebo si její složení může vyžádat i v průběhu dodávky. Kauce nenahrazuje zálohovou platbu. V případě, že je Zákazník v prodlení s placením záloh, nebo vyúčtování, může složenou kauci Dodavatel užít pro úhradu splatných závazků; o této skutečnosti Dodavatel Zákazníka písemně vyrozumí a sdělí Zákazníkovi termín pro doplnění kauce na původní sjednanou hodnotu, ne však kratší než 15 dnů od doby vyhotovení takového vyrozumění Dodavatelem. V případě, že k doplnění kauce Zákazníkem nedojde, je Dodavatel oprávněn přerušit, nebo i ukončit dodávku elektřiny prostřednictvím PDS. Veškeré náklady s tím spojené, stejně tak s případným neoprávněným odběrem elektřiny nese vždy Zákazník.
 • Vyúčtování Dodavatel zasílá Zákazníkovi neprodleně po jeho vyhotovení na základě údajů, které mu poskytne PDS. Vyúčtování bude Zákazníkovi zasláno ve formě daňového dokladu, ve kterém budou započteny skutečně uhrazené zálohy, které Zákazník Dodavateli poukázal. Je-li Zákazník v prodlení s placením vyúčtování, může Dodavatel na jeho úhradu využít platby původně Zákazníkem určené na platbu záloh. Dodavatel si vyhrazuje právo nevyplácet přeplatky a nepožadovat nedoplatky ve výši menší než 200,-Kč, které pak zahrne do dalšího období.
 • Přeplatek Zákazníkovi musí být Dodavatelem vyplacen nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení vyúčtovací faktury. Pro případ prodlení Dodavatele s poukázáním přeplatku za vyúčtování je Zákazník oprávněn po Dodavateli požadovat úrok ve výši 0,5 % denně z dlužné částky.
 • Pro případné poukázání přeplatku z vyúčtování je sjednání výhradně možnost převodu na bankovní účet Zákazníka, ve výjimečných případech poštovní poukázkou; náklady na poukázání platby v tomto případě nese Zákazník.
 • Nedoplatek Dodavateli musí být Zákazníkem uhrazen nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení vyúčtovací faktury. Nedoplatek musí být uhrazen převodem na účet Dodavatele nebo poštovní poukázkou. Pro případ prodlení Zákazníka s poukázáním nedoplatku za vyúčtování je Dodavatel oprávněn po Zákazníkovi požadovat úrok ve výši 0,5 % denně z dlužné částky.
 • V případě, že kterákoliv strana zjistí chyby nebo omyly ve vyúčtování např. nesprávným odečtem měřidla nebo nesprávnou funkcí měřidla, použitím nesprávné konstanty měřícího zařízení, použitím nesprávné dohodnuté ceny za elektřinu, za distribuční služby, špatné započtení zaplacených záloh buď její výše, nebo četnost, mají možnost využít reklamaci k nastolení nápravy. Reklamací se rozumí písemné sdělení druhému subjektu k odstranění zjištěného stavu a sjednání nápravy.
 • Oznámení o reklamaci musí obsahovat EAN kód (číslo odběrného místa) pro identifikaci Zákazníka, popis reklamované skutečnosti, odůvodnění reklamace, případné důkazní materiály k oprávněnosti reklamace, v případě reklamace vyúčtování je nutné uvést identifikační číslo faktury a variabilní symbol, pokud je reklamováno měřidlo je nutné uvést číslo měřidla a naměřené stavy a dále uvést další důležité skutečnosti vztahující se k reklamaci.
 • Reklamace musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů ode dne splatnosti příslušného vyúčtování, v němž se reklamovaná skutečnost projevila, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Předpis záloh lze reklamovat z důvodu jeho nepřiměřené částky nebo četnosti předepisovaných plateb do první takto předepsané zálohy.
 • Dodavatel má pro přezkoumání reklamace a vyjádření se k ní 15 pracovních dnů od doručení písemnosti Dodavateli. V případě, že je reklamace oprávněná má Dodavatel 30 pracovních dní k sjednání nápravy vadného stavu.
 • Subjekt, který uplatňuje reklamaci, musí během reklamačního řízení plnit všechny závazky, které má k Subjektu vyřizující reklamaci.
 • Ostatní platby, ke kterým se Zákazník může stát povinným vůči dodavateli na základě těchto VOP, případně podle zákona jsou splatné na výzvu Dodavatele. Dodavatel po jejich úhradě na zaplacenou částku vystaví daňový doklad.
 • Platba je zaplacena tehdy, je-li na bankovní účet Dodavatele připsána zásadně celá fakturovaná, nebo předepsaná částka. Zákazník se zavazuje poukazovat veškeré platby na jemu písemně sdělený účet dodavatele v předpisu záloh, nebo ve vyúčtování. Platba poukázaná pod nesprávným nebo neúplným variabilním symbolem, nebo poukázaná na jiný než předepsaný účet Dodavatele nemusí být Dodavatelem identifikována a uznána jako správně poukázaná platba.

ZMĚNA CENOVÝCH A SMLUVNÍCH PODMÍNEK

 • Dodavatel je oprávněn navrhovat Zákazníkovi změnu cenových podmínek dodávky (ceníku Dodavatele) a to vždy způsobem v souladu s EZ. Změny ceny regulovaných položek a daní a poplatků nejsou změnami ceníku Dodavatele podle příslušných ustanovení EZ.
 • Změnu ceníku Dodavatel vyhlašuje na svých oficiálních webových stránkách ve dvou krocích. Nejprve vyhlásí oznámením záměr ceník změnit a to nejpozději 2 měsíce před prvním dnem platnosti novelizovaného ceníku. Pak nejpozději 1 měsíc před účinností novelizovaného ceníku zveřejní jeho znění. Pokud není novelizovaný ceník zveřejněn, ačkoli Dodavatel zveřejnil oznámení o záměru změny ceníku, zůstává původní ceník v platnosti. Zákazník je povinen se s novelizovaným ceníkem seznámit.
 • Pokud zveřejněním novelizovaného ceníku dojde ke zvýšení ceny za dodanou elektřinu (bez vlivu kterékoli regulované položky, poplatku, nebo daně), může Zákazník na základě takové skutečnosti odstoupit od Smlouvy. Odstoupení musí mít písemnou formu, ve všech náležitostech musí splňovat příslušná ustanovení EZ a musí být Dodavateli doručeno nejpozději 10 dní před prvním dnem platnosti novelizovaného ceníku; v takovém případě má odstoupení za následek ukončení účinnosti smluvního vztahu k poslednímu dni platnosti původního ceníku. Oznámení o zvýšení ceny podle tohoto odstavce může Dodavatel Zákazníkovi doručit písemně na sjednanou doručovací adresu, nebo e-mailem, nebo faxem, event. i telefonicky. Je-li Dodavatelem měněn Ceník doplňkových služeb, ustanovení tohoto odstavce se užije obdobně. Odstoupení podle tohoto odstavce musí být doplněno důvodem k odstoupení a musí obsahovat jmenovitý odkaz na tento odstavec VOP, jinak nebude Dodavatelem považováno za platné. Neseznámí-li Dodavatel zákazníka se změnou smluvních, nebo cenových podmínek ve lhůtách podle EZ a nepoučí-li jej o možnosti odstoupení od Smlouvy za změněných smluvních podmínek, nebo ceny, může zákazník odstoupit od Smlouvy ještě ve lhůtě do 3 měsíců od účinnosti změny ceníku Dodavatele.
 • Dodavatel je rovněž oprávněn měnit tyto VOP. Novelizované VOP Dodavatel umístí na své oficiální webové stránky nejpozději 2 měsíce před začátkem účinnosti změněných VOP. Zákazník v reakci na novelizované VOP může odstoupit od Smlouvy a to ve lhůtě nejpozději 1 měsíc před účinností novelizovaných VOP. Odstoupení musí mít písemnou formu, ve všech náležitostech musí splňovat příslušná ustanovení EZ a musí být Dodavateli doručeno nejpozději 1 měsíc před prvním dnem platnosti novelizovaných VOP; v takovém případě má odstoupení za následek ukončení účinnosti smluvního vztahu k poslednímu dni platnosti původních VOP.
 • Jestliže v průběhu smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem dojde k takové změně podmínek, že by dodávky elektřiny, nebo jiná plnění podle Smlouvy byly zatíženy přímo, nebo i nepřímo daní, poplatkem anebo nějakou formou odvodu podle EZ, zákonů ČR, nebo aplikovatelnými směrnicemi EU, rozhodnutími ERÚ apod., které v okamžiku vydání těchto VOP, nebo uzavření Smlouvy nebyly známé, nebo účinné, je Dodavatel veškerá dodatečná zatížení, které vyplynou pro Dodavatele plněním Smlouvy přenést na Zákazníka. Ten je povinen takovou změnu akceptovat a zvýšenou cenu Dodavateli bez dalšího uhradit. Analogicky se Dodavatel zavazuje v situaci, kdy dojde ke snížení dodatečného zatížení dodávky elektřiny podle tohoto odstavce přenést tuto skutečnost přiměřeně i vůči Zákazníkovi.
 • Dodavatel je oprávněn pro určitou skupinu Zákazníku, nebo i pro jednotlivé Zákazníky ponechat v platnosti původní VOP a to do té doby, doku pro tuto skupinu Zákazníků, nebo pro jednotlivé Zákazníky nevyhlásí zákonným způsobem VOP novelizované, které se na ně budou vztahovat.

PLATNOST SMLUVNÍHO VZTAHU

 • Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Takovou Smlouvu lze písemně vypovědět kteroukoli smluvní stranou; výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva uzavřená na dobu určitou bude uplynutím doby, na kterou byla sjednána prodloužena o shodné období, a to i opakovaně; pouze v případě, kdy jedna, nebo druhá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně, že má zájem ukončit smluvní vztah a učiní tak písemným oznámením, které bude doručeno druhé smluvní straně nejpozději 1 měsíc před datem, který ohraničuje dobu trvání smluvního vztahu, zanikne smluvní vztah uplynutím této doby. Smlouvu lze ukončit i vzájemnou dohodou smluvních stran, zejména doloží-li Zákazník, že další setrvání ve smluvním vztahu není pro něj možné – např. z důvodu, kdy přestane být vlastníkem, nebo nájemcem nemovitosti, kde je příslušné odběrné místo umístěno. Zákazník vyhoví Dodavateli, pokud jde o způsob prokázání podstatných skutečností podle předchozí věty. Ukáže-li, že takové tvrzení Zákazníka mající za následek ukončení smluvního vztahu s uvedením důvodu, že Zákazník přestane být vlastníkem, nebo nájemcem nemovitosti jako nepravdivé, Dodavatel má právo Zákazníkovi předepsat smluvní sankci ve výši 3000 Kč u Zákazníka typu Domácnost a 10000 Kč u Zákazníka typu Maloodběr a to za každé odběrné místo, u kterého byla ukončena dodávka z důvodu podle této věty. Zákazník v takovém případě uhradí Dodavateli náklady na dodávku elektřiny, které musel, nebo bude muset účelně vynaložit vůči třetím smluvním stranám.
 • Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, je-li jí protistranou sděleno, nebo na základě vlastního podnětu zjistí, že na druhou smluvní stranu příslušný soud prohlásil úpadek. Dodavatel může od Smlouvy odstoupit i během lhůty 15 dnů, která je insolvenčnímu správci určená k vyjádření, zda hodlá předmětnou Smlouvu dále plnit. Účinnost odstoupení od Smlouvy je dána dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, nebo dnem, který je v oznámení určen, nepředchází-li mu den doručení. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy a musí být doručeno též příslušnému PDS. Dodavatel může vůči Zákazníkovi uplatnit právo na zneplatnění veškerých závazků Zákazníka vůči Dodavateli a to i těch, které by za jiných okolností ještě splatné nebyly.
 • Dojde-li k podstatnému porušení smluvních povinností Dodavatelem, zejména přestane-li bezdůvodně dodávat elektřinu, nebo bezdůvodně nezajistí distribuci elektřiny, nebo ani po písemném upozornění ani po 15 dnech ode dne doručení upomínky nezajistí poukázání splatného závazku Zákazníkovi, nebo jinak podstatně poruší povinnosti zvlášť mu určené těmito VOP nebo ve Smlouvě, u kterých je výslovně určeno, že následkem porušení těchto povinností je možnost ukončit smlouvu odstoupením, je smluvní vztah ukončen odstoupením dnem prokázaného doručení odstoupení druhé smluvní straně, nebo dnem pozdějším, projeví-li odstupující smluvní strana takovou vůli.
 • Je-li Zákazník v prodlení jakýchkoli závazků vůči Dodavateli trvajícím delším než 15 dnů, nebo přestane-li Zákazník být schopen odebírat elektřinu ve Smlouvou určeném odběrném místě, nebo prokáže-li se, že Zákazník o sobě, nebo o odběrném místě, nebo v jiných bodech Smlouvy uvedl nepravdivé informace, nebo dojde k neoprávněnému odběru podle EZ, nebo nedojde ke změně dodavatele, nebo Zákazník nesdělil všechny potřebné údaje pro řádné vedení procesu změny dodavatele, má Dodavatel právo odstoupit od Smlouvy pro hrubé porušení smluvních povinností. Oznámení o odstoupení pro některý z uvedených důvodů zašle Dodavatel Zákazníkovi písemně. Zákazník je v takovém případě povinen umožnit PDS řádný odečet měřidla, nebo též i odebrat měřidlo. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, nebo uplynutím pátého dne od podání tohoto oznámení k poštovní přepravě, nebo odeslání oznámení formou emailové komunikace.
 • Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory určené k podnikání Dodavatele, může Zákazník, který je Zákazníkem kategorie D, nebo Zákazníkem kategorie C a zároveň je fyzickou osobou od Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce učiní-li tak ve lhůtě do 14 dnů od data uzavření Smlouvy, pokud došlo již k začátku plnění smlouvy Dodavatelem, nebo ve lhůtě do 1 měsíce od data uzavření smlouvy, nedošlo-li ze strany Dodavatele k zahájení plnění podle Smlouvy.

PŘERUŠENÍ, OBNOVENÍ A UKONČENÍ DODÁVKY

 • Dojde-li k neoprávněnému odběru elektřiny podle § 51 EZ z viny Zákazníka, je Dodavatel oprávněn prostřednictvím provozovatele PDS přerušit, nebo ukončit dodávku elektřiny do všech odběrných míst, do kterých se plní dodávka podle Smlouvy. Veškeré náklady Dodavatele spojené s tímto aktem nese Zákazník.
 • Při přerušení, nebo ukončení odběru z důvodu neoprávněného odběru, jež má příčinu na straně Zákazníka nemá Zákazník právo na náhradu jakékoli škody a ušlého zisku.
 • Vznikne-li neoprávněným odběrem jakákoli škoda, je Zákazník povinen ji uhradit. Odebranou elektřinu v době neoprávněného odběru je Zákazník povinen uhradit vždy. Pro stanovení odebraného množství elektřiny, nelze-li jej změřit, se použije ŘPDS.
 • Dojde-li k ukončení dodávky Dodavatelem bez řádného ukončení smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu sankce ve výši 300 Kč za každý i jen započatý kalendářní měsíc, o který byla dodávka Dodavatelem zkrácena u Zákazníka kategorie D a 1000 Kč u Zákazníka kategorie C. U smluv uzavřených na dobu neurčitou se ustanovení předchozí věty užije tak, jakoby délka trvání smluvního vztahu byla tříměsíční.
 • Pokud Zákazník opustí odběrné místo bez toho, že by řádně ukončil smluvní vztah s Dodavatelem s tím, že bude odebráno měřidlo, je dále povinen hradit cenu za služby dodávané Dodavatelem (cenu dodané elektřiny a všech souvisejících služeb, poplatků, daní a odvodů) a to až do uzavření Smlouvy s novým Zákazníkem. Neumožní-li Zákazník přístup k měřícímu zařízení za účelem odebrání měřidla příslušným PDS, je Smlouva platná až do skutečné demontáže nebo řádného odečtu měřidla zaznamenaného na předávacím protokolu mezi zástupcem PDS a novým Zákazníkem a Zákazník se zavazuje Dodavateli platit za dodanou elektřinu a služby podle první věty tohoto odstavce.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AKTUALIZACE ÚDAJŮ

 • Zákazník výslovně dává Dodavateli a jím zplnomocněným třetím osobám souhlas zpracovávat a uchovávat Zákazníkovy osobní údaje v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence a řešení závazků mezi smluvními stranami, dále ke všem úkonům souvisejícím s nezbytným zpracováváním smluvní dokumentace a řádnému ošetřování a plnění smluvního vztahu a též za účelem vedení informačních kampaní a též k šíření obchodních sdělení Dodavatelem.
 • Telefonické hovory uskutečněné mezi Zákazníkem a Dodavatelem mohou být Dodavatelem nahrávány.
 • Smluvní strany se navzájem budou informovat o změně všech podstatných údajů Smlouvy, zejména však – avšak nejen – pokud jde o adresu trvalého bydliště či sídla, doručovací adresy, telefonních a faxových čísel, emailové adresy a bankovního spojení. Případné neinformování druhé smluvní strany o některé změně podstatného údaje Smlouvy jde k tíži té strany, která se nepředání takové informace dopustila.
 • Jakékoli podání druhé smluvní straně, které se odesílateli vrátí, jako nedoručitelné v důsledku neexistence aktuální informace o kontaktu se považuje za doručené.
 • Za sjednané formy komunikace mezi oběma smluvními stranami se považují sdělení zaslaná obyčejnou a doporučenou poštou, e-mailem, faxem (je-li přeneseno i potvrzení o doručení), kurýrem či která jsou doručena osobně.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • V případě smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem kategorie C se sjednává, že smluvní strany shodně považují za okolnosti vylučující odpovědnost zejména – ale nikoli však výhradně – tyto situace: živelné pohromy, působení bouře, blesku, vichřice, požáru, nezvykle vysokých teplot, nehod, záplav a povodní, dále události ohrožující bezpečnostní situaci státu jako jsou války, teroristické útoky, povstání, revoluce, stávky, blokády, dále okolnosti ohrožující zdraví obyvatelstva, jako jsou epidemie a nařízené karantény. Okolnostmi vylučující odpovědnost na straně Dodavatele je také stav nouze nebo opatření k předcházení jeho vzniku podle EZ a příslušných prováděcích předpisů. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost mohou být též okolnosti na straně právnických osob, které Dodavateli dodávají elektřinu, mají-li podobnou povahu jako okolnosti řešené v tomto odstavci.
 • Veškeré peněžní částky uvedené v těchto VOP se rozumí bez daně z přidané hodnoty.
 • V případě jakéhokoli sporu se smluvní strany zavazují přednostně spor řešit smírnou cestou; za tím účelem si navzájem poskytnou takové množství a druh informací, ze kterých obě smluvní strany budou moci mít přesný obraz sporných skutečností.
 • Rozhodným právem je pro každý spor mezi Dodavatelem a Zákazníkem vždy právo České republiky a v případě sporu se Zákazníkem, který nemá trvalý pobyt anebo sídlo v České republice je příslušným soudem místně příslušný soud podle sídla Dodavatele. Pro případ sporu mezi Dodavatelem a Zákazníkem kategorie D s trvalým pobytem v České republice je příslušným soudem místně příslušný soud podle místa trvalého pobytu Zákazníka, u Zákazníka kategorie C se sídlem na území České republiky je místně příslušným soudem vždy soud podle místa sídla Dodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Spory, které nebyly vyřešeny smírnou cestou a k jejichž řešení je oprávněn Energetický regulační úřad budou přednostně předloženy k řešení tomuto úřadu.
 • Pokud by se některé z ustanovení těchto VOP a Smlouvy stalo právně nevymahatelné, nebo neplatné, nebude tato skutečnost mít vliv na platnost a vymahatelnost všech ostatních ustanovení těchto VOP a Smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit taková nevymahatelná, nebo neplatná ustanovení VOP a Smlouvy ustanoveními platnými a to tak, aby co nejlépe odpovídala původně zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení nevymahatelného, nebo neplatného; je-li z povahy věci možné, může takové nahrazení proběhnout formou jednostranné změny VOP. Do doby nahrazení takového ustanovení platí úprava podle obecně závazných právních předpisů.
 • Podpisem Smlouvy Zákazník výslovně prohlašuje, že se s aktuální verzí VOP seznámil, považuje je za platné a vyvážené pro předmětný smluvní vztah.

PLATNOST TĚCHTO VOP

 • Tyto VOP jsou platné od 01.09.2012 a účinné od stejného data.

V Českém Krumlově dne 31.08.2012

David Keliš
jednatel společnosti OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.
 • © 2012-2019
 • OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.
 • Všechna práva vyhrazena.
logo fb Hosting BlueBoard.cz