I ty nejmenší zákazníky si hřejeme na prsou.

FAQ

často kladené dotazy

Kdy odebíráte elektřinu za nízký tarif?

EON Distribuce, a.s.:
Dálkové spínání (HDO): http://www.eon-distribuce.cz/srv/www/hdo/view.x
Místní spínání: http://www.eon-distribuce.cz/cs/distribuce-elektriny/distribucni-soustava/platnost-nt-pro-pevne-nastavene-elektromery.shtml
ČEZ Distribuce, a.s.:
Dálkové spínání (HDO): http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/hromadne-dalkove-ovladani.html
PRE Distribuce, a.s.:
Dálkové ovládání (HDO): http://www.predistribuce.cz/distribuce/sluzby-a-ceny/sluzby/hdo/vysilani-hdo-na-uzemi-prahy-a-roztok.html

Budu při změně dodavatele zatížen nějakým vstupním poplatkem?

Změna dodavatele je ze zákona zdarma, tudíž žádný z dodavatelů nemá nárok jakýkoliv poplatek účtovat.

Na jak dlouho mohu smlouvu na odběr elektřiny či plynu uzavřít?

OBECNÍ PLYNÁRNA svým klientům nabízí smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Odběratelé tudíž nejsou zatíženi dobou určitou a v případě jakékoli nespokojenosti mají právo smlouvu ukončit bez hrozby sankčního poplatku.

Je změna dodavatele podmíněna ukončením smluvního vztahu u stávajícího dodavatele
z mé strany?

Nikoliv, v případě, že se pro změnu dodavatele rozhodnete, je třeba s budoucím dodavatelem podepsat tzv. "Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu", jejíž součástí je též plná moc, kterou dodavatele zplnomocníte, aby za Vás jednal ve všech věcech se změnou dodavatele souvisejících, tedy i o ukončení smluvního vztahu s dodavatelem současným.

Mohu smlouvu na plyn uzavřít na svou osobu a smlouvu na elektřinu např. na manželku?

V případě, že je plynoměr veden u provozovatele distribuční soustavy na Vaši osobu a stejně tak elektroměr je registrován na Vaši manželku tak ano. V opačném případě smlouvy na plyn a elektřinu mohou uzavřít pouze osoby, na které jsou měřící zařízení vedena u provozovatelů distribučních sítí.

Jsem povinen odebírat plyn i elektřinu od jednoho dodavatele?

V žádném případě. Žádný zákon tuto povinnost neukládá, a tudíž žádný z dodavatelů energií Vás k tomu nemůže nutit. Tuto možnost můžete využít v případě, že nabídka na současný odběr obou komodit od stejného dodavatele bude výhodná.

Kdy se stává smlouva účinnou?

Dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami se smlouva stává "platnou". V "účinnou" přejde následující kalendářní den po dni ukončení smlouvy s předešlým dodavatelem energie.

Co je to EAN a EIC kód a jaký je mezi nimi rozdíl?

Jsou to identifikátory odběrných míst obsahující čísla a písmena, která zpravidla naleznete na vyúčtování, kdy EAN je jedinečným identifikačním číslem pro odběrné místo s elektrickou energií a EIC kód je identifikační číslo pro odběrné místo se zemním plynem.

Budu moci po přechodu platit zálohy stejným způsobem jako doposud?

Ano, je jen na Vás jaký způsob placení záloh zvolíte. Buď to může být prostřednictvím platebním dokladu SIPO, trvalým příkazem či inkasem.

Za jak dlouho po změně dodavatele dojde k fakturaci?

Fakturace je závislá na fyzickém měření údajů z měřících zařízení (plynoměr nebo elektroměr) provozovatelem distribuční soustavy. Zpravidla to bývá jednou za rok, kdy Vás navštíví pracovník distribuční soustavy a stav na měřícím zařízení zaznamená, poté jsou údaje předány obchodníkovi s plynem či elektřinou na základě kterých je vystavena následná faktura. Ve finále se pro Vás tolik nezmění, fakturace bude probíhat ve stejném období jako doposud, jen ji bude zasílat jiný obchodník.

V případě, že vaše společnost zkrachuje, co se bude dít dál?

V těchto případech je zde tzv. "Dodavatel poslední instance" neboli DPI, kterému ukládá zákon zajistit Vám dodávku do Vašeho odběrného místa. Povinností DPI je poskytnout Vám dodávky energií za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem, nikoliv dle svých ceníků.

Mohu změnit časy spínání HDO (Hromadné dálkové ovládání) při změně dodavatele?

Elektroměr, včetně zařízení HDO jsou majetkem distribuční sítě a při změně dodavatele tudíž není možné časy měnit. Provozovatelé distribučních soustav mají časy spínání nízkého tarifu k dispozici na svých stránkách. Tyto časy může distributor během roku měnit, avšak jakákoliv změna musí být zveřejněna minimálně s týdenním předstihem.

Kdo dohlíží na trh s energiemi?

Nad celým trhem s energiemi dohlíží Energetický regulační úřad (ERÚ). Internetové stránky s podrobnými informacemi pro odběratele jsou www.eru.cz

  • © 2012-2020
  • OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.
  • Všechna práva vyhrazena.
logo fb Hosting BlueBoard.cz