Smlouva

o sdružených službách dodávky plynu

(dále jen Smlouva) a odběru zemního plynu v souladu se zákonem 458/2000 SB. o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetickém odvětví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen energetický zákon) a se
zákonem č. 513/1991 SB., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) uzavřena mezi:
DODAVATELEM - OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o., Třída Míru 1,
381 01 Český Krumlov - Nádražní předměstí, IČ: 28145127, DIČ: CZ28145127
a
ZÁKAZNÍKEM
titul: jméno: příjmení: datum narození:
firma: IČ: DIČ:
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
ulice: číslo popisné: číslo orientační:
obec: PSČ:
KONTAKTNÍ INFORMACE
telefon: email:
KORESPONDENČNÍ ADRESA (vyplňte pouze v případě, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla firmy)
ulice: číslo popisné: číslo orientační:
obec: PSČ:
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
EIC kód nebo číslo odběrného místa:
předpokládaná roční spotřeba v kWh:
charakteristika odběru:
časovost odběru:
stávající dodavatel:
název produkt. řady:
(Je-li smlouva na dobu určitou, uveďte datum podpisu smlouvy
a dobu, na kterou byla sepsána, uzavřena)
ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA
ulice: číslo popisné: číslo orientační:
obec: PSČ:
OBDOBÍ PLATNOSTI SMLOUVY
smlouva na dobu:
PLATEBNÍ PODMÍNKY
periodicita záloh:
výše zálohy do prvního vyúčtování:
způsob provádění plateb:
spojovací číslo SIPO:
číslo bankovního spojení: kód banky:
ZÁKAZNÍK
datum a místo podpisu:
PRŮZKUM
Odkud jste se o nás dozvěděli?
  • © 2012-2021
  • OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.
  • Všechna práva vyhrazena.
logo fb Hosting BlueBoard.cz